မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်း၏ ဘက်စုံ သားဖွားဆရာမများ၊ အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမများနှင့် သူနာပြုများအား လူမှုကျန်းမာကူညီထောက်ပံ့မှု မှတ်တမ်းပုံများ

Apr 23, 2021 | News | 0 comments

မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်း၏ ဘက်စုံ သားဖွားဆရာမများ၊ အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမများနှင့် သူနာပြုများအား လူမှုကျန်းမာကူညီထောက်ပံ့မှု မှတ်တမ်းပုံများ

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *