မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်းက USAID, Jhpiego,Essential Health Project, URC နှင့်ပူးပေါင်း၍ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်နှင့် ဂွမြို့နယ်တို့တွင် ဆောင်ရွက်အောင်မြင်နေသည့် Defeat Malaria Project မှတ်တမ်းပုံများ

Apr 23, 2021 | News | 0 comments

မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်းက USAID, Jhpiego,Essential Health Project, URC နှင့်ပူးပေါင်း၍ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်နှင့် ဂွမြို့နယ်တို့တွင် ဆောင်ရွက်အောင်မြင်နေသည့် Defeat Malaria Project မှတ်တမ်းပုံများ

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *