မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်း၏ သူနာပြုသားဖွား သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ

Oct 23, 2019 | News | 0 comments

မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်း၏ သူနာပြုသားဖွား သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ(ကန်တော့ခံသူနာပြု၊သားဖွား၊အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမများ)

မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်း၏ သူနာပြုသားဖွား သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ(ကန်တော့ခံသူနာပြု၊သားဖွား၊အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမများ) အားကြိုဆိုခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်း၏ သူနာပြုသားဖွား သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ၊ ကန်တော့ခံပုဂ္ဂိုလ်များအား ပူဇော်ကန်တော့ခြင်း

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *