မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်းက USAID, Jhpiego,Essential Health Project, URC နှင့်ပူးပေါင်း၍ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်နှင့် ဂွမြို့နယ်တို့တွင် ဆောင်ရွက်အောင်မြင်နေသည့် Defeat Malaria Project မှတ်တမ်းပုံများ

မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်းက USAID, Jhpiego,Essential Health Project, URC နှင့်ပူးပေါင်း၍ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်နှင့် ဂွမြို့နယ်တို့တွင် ဆောင်ရွက်အောင်မြင်နေသည့် Defeat Malaria Project မှတ်တမ်းပုံများ

မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်းက USAID, Jhpiego,Essential Health Project, URC နှင့်ပူးပေါင်း၍ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်နှင့် ဂွမြို့နယ်တို့တွင် ဆောင်ရွက်အောင်မြင်နေသည့် Defeat Malaria Project...
မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်း၏ ဘက်စုံ သားဖွားဆရာမများ၊ အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမများနှင့် သူနာပြုများအား လူမှုကျန်းမာကူညီထောက်ပံ့မှု မှတ်တမ်းပုံများ

မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်း၏ ဘက်စုံ သားဖွားဆရာမများ၊ အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမများနှင့် သူနာပြုများအား လူမှုကျန်းမာကူညီထောက်ပံ့မှု မှတ်တမ်းပုံများ

မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်း၏ ဘက်စုံ သားဖွားဆရာမများ၊ အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမများနှင့် သူနာပြုများအား လူမှုကျန်းမာကူညီထောက်ပံ့မှု...