မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်း၏ သူနာပြုသားဖွား သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ

မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်း၏ သူနာပြုသားဖွား သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ(ကန်တော့ခံသူနာပြု၊သားဖွား၊အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမများ) မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်း၏ သူနာပြုသားဖွား သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ(ကန်တော့ခံသူနာပြု၊သားဖွား၊အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမများ) အားကြိုဆိုခြင်း...